simple pendulum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề simple pendulum
Mô tả this experiment is taking about pendulum . we are going to determine the gravitational acceleration by using a simple pendulum .
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá pendulum
Mô phỏng Con lắc (HTML5)


Tác giả fatima almansoor
Trường / Tổ chức fatima
Ngày đăng ký 25/11/2020
Ngày cập nhật 25/11/2020