Conservation of Linear Momentum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of Linear Momentum
Mô tả A lab report about the conservation of linear momentum including two types of collisions.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Khác, Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Collision, Conservation of Momentum, Elastic, Inelastic, Momentum
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Ahmed Alblooshi
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 24/11/2020
Ngày cập nhật 24/11/2020