Projectile Motion ( including air resistance )


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Projectile Motion ( including air resistance )
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Air, Motion, Projectile, Resistance
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Fatma Fuad
Trường / Tổ chức University Of Sharjah
Ngày đăng ký 24/11/2020
Ngày cập nhật 24/11/2020