Activity in Electricity and Magnetism (Resistor Networks and Kirchhoff's Rules)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Activity in Electricity and Magnetism (Resistor Networks and Kirchhoff's Rules)
Mô tả This activity utilizes a PhET simulation to analyze a circuit.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Kirchhoff's, Parallel, Resistor, Series
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5)


Tác giả Lowell Gabunilas
Trường / Tổ chức University of Science and Technology of Southern Philippines
Ngày đăng ký 24/11/2020
Ngày cập nhật 24/11/2020