Collision exp


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Collision exp
Mô tả - We are going to make measurements involving a series of collisions to determine the velocity and thus the momentum. - Through these measurements we will verify the conservation of linear momentum. - We will study the different types of collision and evaluate kinetic energy in each type.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá collision (raja)
Mô phỏng Va chạm


Tác giả raja mohammed
Trường / Tổ chức University of sharjah
Ngày đăng ký 24/11/2020
Ngày cập nhật 24/11/2020