Conservation of linear momentum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of linear momentum
Mô tả In this experiment a student can study the two types of collisions while evaluating the conservation of linear momentum and kinetic energy.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Discussion Prompts, Homework, Lab, Multiple-Choice Concept Questions
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conserved, elastic collisions, inelastic collisions
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Esmaeil Ahmad
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 23/11/2020
Ngày cập nhật 23/11/2020