Horizontal Projectile Motion Lab


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Horizontal Projectile Motion Lab
Mô tả This Google Form lab is designed for students to explore the effects of different variables on the outcomes of projectiles launched with initial horizontal velocity.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá inquiry, lab, projectile
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Ross Pinkerton, Joanne Roque
Trường / Tổ chức Hunter College High School
Ngày đăng ký 23/11/2020
Ngày cập nhật 24/11/2020