projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề projectile motion
Mô tả the work sheet will show you how to measure the time of flight and the range, with phet simulation and with the equation also there are an exercise without answer .
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá horizontal, projectile, range, two dimension
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Adnan Jabari
Trường / Tổ chức university of sharjah
Ngày đăng ký 23/11/2020
Ngày cập nhật 23/11/2020