pendulum exp


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề pendulum exp
Mô tả This experiment is talking about pendulum, we are going to measure (g) using a pendulum, and for that we need to know the length and the time, also the angle from which it was drooped.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá pendulum
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả khawla ahmed
Email liên lạc ka3081744@gmail.com
Trường / Tổ chức University Of Sharjah
Ngày đăng ký 23/11/2020
Ngày cập nhật 23/11/2020