Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion
Mô tả This experiment helping you to know how you can proof that in a horizontal projectile, the time of flight is independent of its initial speed and to learn the relationship between the angle of the projectile and its angle.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá angle, lap report, motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Merwah Mohammed abdulahi
Trường / Tổ chức Universtiy of Sharjah
Ngày đăng ký 22/11/2020
Ngày cập nhật 22/11/2020