projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề projectile motion
Mô tả this project is about projectile motion and it have questions and applications about projectile motion ,simulations from phet colorado's website
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Advanced
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá projectile motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả salah mahdi
Trường / Tổ chức university of sharjah
Ngày đăng ký 20/11/2020
Ngày cập nhật 20/11/2020