Friction


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Friction
Mô tả This experiment is talking about friction and what happens when we rub the books together.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá friction, heat, molecules, temperature
Mô phỏng Ma sát (HTML5), Ma sát


Tác giả Alia Alsuwaiji
Trường / Tổ chức Alia Alsuwaiji
Ngày đăng ký 19/11/2020
Ngày cập nhật 19/11/2020