simple pendulum lap


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề simple pendulum lap
Mô tả This activity aim to investigate (1) the conditions necessary for a simple pendulum to execute simple harmonic motion and (2) the factors that affect the period of oscillation of a simple pendulum
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Pendulum acceleration angle
Mô phỏng Con lắc (HTML5)


Tác giả hoor alnaqbi
Trường / Tổ chức simple pendulum
Ngày đăng ký 19/11/2020
Ngày cập nhật 19/11/2020