Projectile motion and horizontal component of its velocity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile motion and horizontal component of its velocity
Mô tả In this report, you will prove that the horizontal component (x-axis) of the velocity is constant throughout the projectile motion. Using PHET "Projectile Motion" simulation in physics.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile motion, Projectile velocity, x-component of projectile velocity
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Daniah AlAli
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 19/11/2020
Ngày cập nhật 19/11/2020