conservation of mechanical energy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề conservation of mechanical energy
Mô tả lab report in experiment conservation of mechanical force that will help all the students to practice more, and get high marks
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acceleration, coservation, force, kinetic energy, mass, potential energy, speed
Mô phỏng Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả Hoor Nasr
Trường / Tổ chức dr. Tahani
Ngày đăng ký 18/11/2020
Ngày cập nhật 18/11/2020