Conservation Of Mechanical Energy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation Of Mechanical Energy
Mô tả In this experiment we verify the conservation of mechanical energy by determining the relationship between kinetic energy and potential energy and to study the difference between conservative and non-conservative forces
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conservation of Mechanical Energy, Conservative Force, Kinetic Energy, Non-Conservative Force, Potential Energy
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Mohammad Khan
Trường / Tổ chức University Of Sharjah
Ngày đăng ký 15/11/2020
Ngày cập nhật 15/11/2020