Conservative and non-conservative forces


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservative and non-conservative forces
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conservative and non-conservative forces
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Osama Abdulghani
Trường / Tổ chức Mohamad Mansour
Ngày đăng ký 09/11/2020
Ngày cập nhật 09/11/2020