Natural Selection Simulation Activity


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Natural Selection Simulation Activity
Mô tả
Chủ đề Sinh học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Biology, Dominant and Recessive Traits, Natural Selection, Predatory
Mô phỏng Chọn lọc tự nhiên (HTML5)


Tác giả Jordan Ingle
Trường / Tổ chức Milan High School
Ngày đăng ký 30/10/2020
Ngày cập nhật 30/10/2020