Motion Lab Report


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Motion Lab Report
Mô tả it describes the motion of a projectile in air in a period of time
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá the stronghold
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Abdulbasit Warsame
Trường / Tổ chức Abdulbasit warsame
Ngày đăng ký 28/10/2020
Ngày cập nhật 28/10/2020