Forces and Motion - Friction and Free Body Diagrams


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Forces and Motion - Friction and Free Body Diagrams
Mô tả Students complete the "Forces and Motion" Phet Simulation Students will be able to distinguish static friction and kinetic friction. Students will be able to calculate static and kinetic friction. Students will self assess their lab work. (Helps with grading)
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Friction, Kinetic Friction, Static Friction
Mô phỏng Lực và Chuyển động


Tác giả Matthew Mellor
Trường / Tổ chức Tracy High School
Ngày đăng ký 12/10/2020
Ngày cập nhật 12/10/2020