Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion
Mô tả To learn that the time of flight of a horizontal projectile is independent of its initial speed.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Laboratory Experiment, Physics 1, Projectile Motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Ali Al-Baiti
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 12/10/2020
Ngày cập nhật 12/10/2020