project motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề project motion
Mô tả Part (I): To show that the time of flight of a horizontal projectile is independent of its initial velocity Part (II): To verify that the horizontal component of the velocity (vx ) of a projectile is constant during its motion part(III): 1- To study the relationship between the angle of the projectile (θ) and its range (R). 2- To find the acceleration of gravity gexp
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Graduate, Undergrad - Advanced
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả noura hamad hazeem
Trường / Tổ chức university of sharjah
Ngày đăng ký 06/10/2020
Ngày cập nhật 06/10/2020