Projectile motion Experiment


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Projectile motion Experiment
Mô tả This document and experiment should help students to understand the concept and reason behind what teachers and doctors always say: The velocity component on (X) axis of a projectile is always a constant in space
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile, Velocity
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Mohammed Al-Tayeb
Trường / Tổ chức University Of Sharjah
Ngày đăng ký 03/10/2020
Ngày cập nhật 03/10/2020