Time of flight related to initial speed in a horizontal projectile.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Time of flight related to initial speed in a horizontal projectile.
Mô tả Using the simulation to show that the time of flight in a horizontal projectile is independent to the initial velocity.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Guided Activity
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá initial time., projectile motion, time
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Aissa Messaoudi
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 29/09/2020
Ngày cập nhật 29/09/2020