Lab 3 - Force and Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lab 3 - Force and Motion
Mô tả The lab explore the concepts like net force, force of static and kinetic friction, coefficient of friction, etc.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Force, Friction, Motion
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Felix Ramos
Trường / Tổ chức Broward College
Ngày đăng ký 11/09/2020
Ngày cập nhật 11/09/2020