In/Post-Class Activity, Bending Light, PhET


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề In/Post-Class Activity, Bending Light, PhET
Mô tả This is a 60 to 90 min. worksheet related to the concept of refraction and reflection with conceptual questions and simulations activities. Students can observe, examine, explore and connect the simulations to the concepts and would have a better understanding of bending/refracting light rays in various media with different indices.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Học từ xa, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Angle of Incidence, Angle of Reflection, Angle of Refraction, Incident Ray, Law of Refraction, Reflected Ray, Reflection of light, Refracted Ray, Refraction of light, Refractive Index, Snell's Law, Total Internal Reflection
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5), Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Solmaz Khodaeifaal
Email liên lạc solmaz.khodaeifaal@mathpotentials.com
Trường / Tổ chức Math Potentials
Ngày đăng ký 21/07/2020
Ngày cập nhật 21/07/2020