Models of the Atom


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Models of the Atom
Mô tả A work sheet task that uses the PhET simulation to investigate and compare the Plum Pudding and Rutherford model of the atom.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Alpha, Rutherford, nucleus, quantum
Mô phỏng Tán xạ Rutherford (HTML5), Tán xạ Rutherford


Tác giả Chris Straughan
Email liên lạc cstraughan@scgs.qld.edu.au
Trường / Tổ chức Sunshine Coast Grammar School
Ngày đăng ký 15/06/2020
Ngày cập nhật 15/06/2020