Electric Field Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electric Field Lab
Mô tả This lab will find the students developing a better understanding of electric fields. Students will find and compare the electric field around a charge. They will then use proportional reasoning to develop a deeper understanding of the inverse square law. Lasty they will gain additional practice on how to add electric field vectors.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Discussion Prompts, Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Coulomb's Law, Electric Field, Electric Forces, Vectors
Mô phỏng Điện tích và điện trường (HTML5)


Tác giả David Wirth
Trường / Tổ chức Millennium High School Science Department
Ngày đăng ký 10/06/2020
Ngày cập nhật 10/06/2020