Coulomb's Law Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Coulomb's Law Lab
Mô tả This lab helps students to better understand how to apply Coulomb's Law. In addition to applying the basic model, this lab also helps students to better understand the relationships between variables using proportional reasoning.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Charges, Coulomb's Law, elementary charge, proportional reasoning
Mô phỏng Định luật Coulomb (HTML5)


Tác giả David Wirth
Email liên lạc DavidWirth01@gmail.com
Trường / Tổ chức Millennium High School Science Department
Ngày đăng ký 08/06/2020
Ngày cập nhật 08/06/2020