Refraction of Light


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Refraction of Light
Mô tả In this guided activity, students will investigate how light bends when it travels from one medium to another medium. They will relate the refractive index of a material to the speed of light in that material.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá index of refraction, refraction, snell's law
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5)


Tác giả Ferdinand Bautista
Trường / Tổ chức Manila Science High School
Ngày đăng ký 02/06/2020
Ngày cập nhật 02/06/2020