Ranking Specific Heat Capacities


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ranking Specific Heat Capacities
Mô tả This short activity gets students to determine the relative (qualitative) specific heat capacities of four different materials.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá specific heat capacity
Mô phỏng Năng lượng: các dạng và sự chuyển hoá (HTML5)


Tác giả Jason Law
Trường / Tổ chức TDSB
Ngày đăng ký 27/05/2020
Ngày cập nhật 27/05/2020