Video: Faraday's Electromagnetic Lab Simulation (PhET) Explained


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Video: Faraday's Electromagnetic Lab Simulation (PhET) Explained
Mô tả Ask the students to follow the instruction on the worksheet and then check the answers by watching the video below. YouTube video https://www.youtube.com/watch?v=9I9pk-8l3dU
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá faraday, lab, simulation, video, youtube
Mô phỏng Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY


Tác giả Louis Wong
Trường / Tổ chức Po Leung Kuk Choi Kai Yau School
Ngày đăng ký 25/05/2020
Ngày cập nhật 25/05/2020