Speed of a Mechanical Wave


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Speed of a Mechanical Wave
Mô tả This activity aims to (a) investigate the relationship between wavelength and frequency for a wave traveling in a medium and (b) to determine the effect of increasing the tension on the speed of the wave in a medium.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá frequency, mechanical wave, wave, wavelength
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Ferdinand Bautista
Trường / Tổ chức Manila Science High School
Ngày đăng ký 25/05/2020
Ngày cập nhật 25/05/2020