Simple Pendulum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Simple Pendulum
Mô tả This activity aim to investigate (1) the conditions necessary for a simple pendulum to execute simple harmonic motion and (2) the factors that affect the period of oscillation of a simple pendulum.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá SHM, period, simple pendulum
Mô phỏng Con lắc (HTML5)


Tác giả Ferdinand Bautista
Trường / Tổ chức Manila Science High School
Ngày đăng ký 24/05/2020
Ngày cập nhật 24/05/2020