Simple Harmonic Motion (Pendulum & Spring)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Simple Harmonic Motion (Pendulum & Spring)
Mô tả The student will investigate the oscillatory motion and determine the gravity using simple pendulum experimental data and find the spring constant using mass on spring experimental data.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá mass on spring, periodic time, simple Pendulum, simple harmonic motion
Mô phỏng Con lắc lò xo (HTML5), Con lắc (HTML5)


Tác giả Nawal Nayfeh
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 21/05/2020
Ngày cập nhật 21/05/2020