Projectile Motion Experiments


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion Experiments
Mô tả The student will do many experiments to study many facts regarding the projectile motion and verify these facts experimentally and also find the gravity, then compare it to the real value.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Motion in two dimensions, Projectile motion, acceleration of gravity, horizontal velocity, vertical velocity
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5), Chuyển động của đạn tử


Tác giả Nawal Nayfeh
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 16/05/2020
Ngày cập nhật 19/05/2020