coulomb's Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề coulomb's Law
Mô tả The student will study coulomb's law and study the parameters that affect the electrostatic force and then find k (electric constant)
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Advanced
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Charge, coulomb's Law, distance electric constant
Mô phỏng Định luật Coulomb (HTML5)


Tác giả Nawal Nayfeh
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 15/05/2020
Ngày cập nhật 19/05/2020