Fission: controlled vs. uncontrolled


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Fission: controlled vs. uncontrolled
Mô tả This activity ask students to look at the difference between an uncontrolled and controlled nuclear fission reactions.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chain reactions, control rods, critical mass, fission
Mô phỏng Sự phân hạch


Tác giả barbara buckley
Trường / Tổ chức manasquan high school
Ngày đăng ký 13/05/2020
Ngày cập nhật 13/05/2020