Stable Isotopes


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Stable Isotopes
Mô tả Activity which has student build different isotopes to determine what determines the stability of an atoms
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Isotopes, Nuclear reactions
Mô phỏng Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5)


Tác giả barbara buckley
Trường / Tổ chức manasquan high school
Ngày đăng ký 13/05/2020
Ngày cập nhật 13/05/2020