Capacitor and Dielectric 2


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Capacitor and Dielectric 2
Mô tả This activity includes the effect of inserting dielectric into parallel plate capacitor. How the other parameters change with each others like the capacitance, charge, potential difference, electric field. The capacitors connection ( series and parallel).
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn, Khác, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Capacitance, Capacitor, Dielectric, electric field, energy, farad, permitivity
Mô phỏng Tụ điện, Tụ điện: phần cơ bản (HTML5), Điện tích và điện trường (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Vẽ đường cong thực nghiệm (HTML5)


Tác giả Bassam Rashed
Email liên lạc bassam@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 10/05/2020
Ngày cập nhật 10/05/2020