Capacitors - Introduction-


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Capacitors - Introduction-
Mô tả Study the parameters affect the capacitance of a parallel plate capacitor
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Capacitor, capacitance, permitivity
Mô phỏng Tụ điện, Tụ điện: phần cơ bản (HTML5), Điện tích và điện trường (HTML5), Vẽ đồ thị theo thực nghiệm


Tác giả Bassam Rashed
Email liên lạc bassam@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 10/05/2020
Ngày cập nhật 10/05/2020