Weak vs. Strong


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Weak vs. Strong
Mô tả Explore the relationship between weak and strong acids; compare pH and [H+] of an acid at different concentrations; compare pH and [H+] for two acids of same concentration but different strength; compare weak and strong acids at molecular level
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá H+, pH, strong acids, weak acids
Mô phỏng Dung dịch Acid-Base (HTML5)


Tác giả Jaime Stasiorowski
Trường / Tổ chức Deerfield High School
Ngày đăng ký 04/05/2020
Ngày cập nhật 04/05/2020