pH Relationships


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề pH Relationships
Mô tả Explore relationships between pH, H+ and OH-; Work through how to calculate pH and pOH from H+ and OH-
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá [H+], [OH-], pH, pOH
Mô phỏng Dung dịch Acid-Base (HTML5)


Tác giả Jaime Stasiorowski
Trường / Tổ chức Deerfield High School
Ngày đăng ký 04/05/2020
Ngày cập nhật 04/05/2020