Introduction to Net Force


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to Net Force
Mô tả This is an extremely student friendly activity sheet that student can use while navigating this simulation. It has pictures on the document directly from the sim to help students navigate. It also for student to predict and test in this simulation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balance, force
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Heather Gaughan
Trường / Tổ chức P.S531
Ngày đăng ký 29/04/2020
Ngày cập nhật 29/04/2020