Coulomb Law Remote Lab Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Coulomb Law Remote Lab
Mô tả This lab is designed for students remotely learning. Learning Goals: Students will be able to Determine what makes a force attractive or repulsive Explain Newton's third law for electrostatic forces Relate the electrostatic force magnitude to the charges and the distance between them Use measurements to determine Coulomb’s constant
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Coulomb's Law, Electric Force, Electrostatics, Force Pairs
Mô phỏng Định luật Coulomb (HTML5)


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 24/04/2020
Ngày cập nhật 24/04/2020