Charges and Fields Remote Lab Introduction to Static Electricity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Charges and Fields Remote Lab Introduction to Static Electricity
Mô tả This lab is designed for students working remotely. There is a video using Electric Field hockey because at this time, the simulation is still in Java form. I have included clicker questions from Electric field hockey, but I did not put them in the student lab. The learning goals are: Students will be able to Determine the variables that affect how charged bodies interact Predict how charged bodies will interact Describe the strength and direction of the electric field around a charged body. Use free-body diagrams and vector addition to help explain the interactions. Compare electric fields to gravitational fields.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá charge, electric field, electrostatics
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), Điện tích và điện trường (HTML5), Hockey điện


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 23/04/2020
Ngày cập nhật 24/04/2020