Google quiz - Atoomsoorten - isotopen(notatie) uitleg, spel - Radioactiviteit


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Google quiz - Atoomsoorten - isotopen(notatie) uitleg, spel - Radioactiviteit
Mô tả Leerlingen leren over de structuur van een atoom, isotopen en isotopennotatie via een uitlegfilmpje en de HTML 5 PHET simulatie 'Bouw een atoom'. Na het uitlegfilmpje spelen leerlingen zelf met de simulatie, gevolgd door controlevragen. De opdracht is volledig digitaal via een google quiz (met feedback na 'versturen').
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá atoom, google quiz, isotoop, isotopennotatie, spel, uitlegfilmpje
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử (HTML5)


Tác giả Loran de Vries
Email liên lạc ldevries@amsterdams.com
Trường / Tổ chức Het Amsterdams Lyceum
Ngày đăng ký 22/04/2020
Ngày cập nhật 22/04/2020