Costruisci un atomo


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Costruisci un atomo
Mô tả An online activity in italian that helps to use and cinvey topics of the animation "Build an atom"
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Học từ xa
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Ý
Từ khoá anioni, cationi, elettroni, neutroni, numero atomico, peso atomico, protoni
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử (HTML5)


Tác giả Matteo Matteo
Email liên lạc mcattadori@gmail.com
Trường / Tổ chức Liceo Filzi
Ngày đăng ký 17/04/2020
Ngày cập nhật 01/05/2020