Gravity Force Lab Guided Inquiry


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gravity Force Lab Guided Inquiry
Mô tả Students complete a guided inquiry worksheet that explores conservation of momentum before and after elastic and inelastic collisions of objects with variable masses.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá guided, inquiry, physics, problem-solving, teacher, worksheet
Mô phỏng Lực hấp dẫn (HTML5)


Tác giả Eric Underwood
Trường / Tổ chức Seattle Public Schools
Ngày đăng ký 31/03/2020
Ngày cập nhật 31/03/2020