Build an Atom Game Remote Lab Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Build an Atom Game Remote Lab
Mô tả PhET games can be used for inquiry learning or practice. This lesson has some guidance for learning and practice. Learning Goals: Students will be able to Make atom models that show stable atoms or ions. Use given information about subatomic particles to Identify an element and its position on the periodic table Draw models of atoms Determine if the model is for a neutral atom or an ion. Predict how addition or subtraction of a proton, neutron, or electron will change the element, the charge, and the mass of their atom or ion. Describe all vocabulary words needed to meet the goals. Use a periodic symbol to tell the number of protons, neutrons, and electrons in an atom or ion. Draw the symbol for the element as you would see on the periodic table
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Sinh học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Học từ xa
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá game, inquiry, remote
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử (HTML5)


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 27/03/2020
Ngày cập nhật 06/04/2020